A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради

Положення про відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

розпорядження районної

державної адміністрації

від

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Сколівської районної

державної адміністрації

 

 1. Відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сколівського району забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань.

       Юридична адреса відділу освіти Сколівської районної державної адміністрації: 82600, Львівська область, Сколівський район, місто Сколе, вул.Чайківського, будинок 7.

 1. Відділ освіти підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
 2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, наказами департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ освіти.
 3. Основними завданнями відділу освіти є:
  • участь у забезпеченні реалізації державної політики в системі освіти, фізичної культури та спорту з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості, з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
  • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо удосконалення мережі закладів дошкільної, початкової, базової та середньої загальної освіти, позашкільної освіти, через заснування, реорганізацію і ліквідацію закладів освіти, забезпечення їх діяльності та розвитку;
  • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, забезпечення доступності дошкільної та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;
  • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти; у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечення здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
  • забезпечення відповідно до законодавства створення в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
  • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
  • координація діяльності навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території та належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення та розвитку на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
  • аналіз та моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління, стану фізичної культури та спорту в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
  • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, фізичної культури та спорту, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної  та повної  загальної середньої освіти;
  • сприяння організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та підлітків;
  • проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
  • забезпечення  в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
  • створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
  • вживання заходів із забезпечення освітніми закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення;
  • впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України нових освітніх програм,  програм і проектів спрямованих на поліпшення становища  фізичної культури і спорту, інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти та розвитку фізичної культури та спорту;
  • формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
  • координація дій з доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;
  • співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
  • організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
  • здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та підлітків;
  • здійснення контролю за роботою колективів фізкультури, навчальних закладів, дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних клубів. Проведення спортивно-масових заходів, участь в обласних та Всеукраїнських спортивних заходах;
  • вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, фізичної культури та спорту проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
  • здійснення за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, повноважень засновника щодо комунальних закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, інших повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
  • організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  • інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік); сприяння оприлюдненню офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із підпорядкованих закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
  • розподіл державного фінансування закладів освіти, що перебувають у сфері управління відділу освіти, затвердження кошторисів та прийом фінансових звітів у випадках та порядку, визначених законодавством;
  • внесення пропозицій щодо проекту місцевого бюджету;
  • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
  • розробка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;
  • підготовка самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;
  • забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  • розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;
  • опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
  • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти;
  • забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
  • забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечення захисту персональних даних;
  • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, фізичної культури та спорту, державного стандарту загальної середньої освіти всіма закладами загальної середньої освіти, розташованими на території району;
  • забезпечення права невтручання в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.
  • контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
  • виконання інших завдань та  реалізація інших прав, передбачених законодавством та установчими документами закладів освіти.
 1. Відділ освіти, відповідно до покладених на нього завдань, має право:
  1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2. визначати потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подавати пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
  3. здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
  4. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо; 
  5. вивчати потребу та вносити пропозиції щодо організації навчання та виховання дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, у загальноосвітніх навчальних закладах;
  6. вивчати потребу та вносити пропозиції щодо утворення груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створювати умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
  7. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері освіти, фізичної культури та спорту;
  8. ініціювати у позаплановому порядку за ініціативою засновника проведення інституційного аудиту закладу освіти, брати участь в проведенні зовнішнього моніторингу якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти.
  9. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
  10. координувати роботу закладів освіти щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
  11. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
  12. координувати роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
  13. надавати допомогу освітнім закладам та здійснювати контроль за організацією безоплатного харчування та регулярного підвезення до місць навчання і в зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
  14. створювати комісії, а також за дорученням голови державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону; 
  15. представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;
  16. впроваджувати навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України;
  17. організовувати навчання обдарованих дітей та вносити пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про матеріальну підтримку профільних  класів; проводити в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створювати міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;
  18. прогнозувати потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, брати участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
  19. розглядати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
  20. вносити пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізувати їх використання;
  21. контролювати створення у закладах освіти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за  рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
  22. контролювати дотримання освітніми закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
  23. інспектувати заклади та установи освіти, що належать до сфери його управління;
  24. проводити експертну оцінку статутів освітніх закладів;
  25. залучати до розроблення районної програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту і розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;
  26. брати участь в створенні, реорганізації і ліквідації закладів та установ освіти всіх форм власності;
  27. скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;
  28. вносити органам виконавчої влади та органам  місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;
  29. зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів розпоряджень керівників освітніх закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
  30. здійснює інші передбачені законодавством повноваження
 2. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.
 3. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Львівською обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. 

       Особа, яка призначається на посаду начальника повинна мати вищу педагогічну освіту, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, та вільно володіти державною мовою.

       Начальник відділу освіти є керівником державної служби у відділі освіти райдержадміністрації.

 1. Начальник відділу освіти:

8.1. у сфері освітньої діяльності:

 • здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
 • планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в міськрайонному управлінні юстиції;
 • звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;
 • подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти;
 • затверджує положення про структурні підрозділи відділу освіти;
 • подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; 
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти;
 • здійснює добір кадрів та організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу освіти;
 • затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розділяє обов’язки між ними;
 • призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу освіти;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів освіти;
 • укладає та розриває за погодженням з Сколівською районною радою строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку та з підстав, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

8.2. у сфері державної служби:

 • організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
 •  забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
 • забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
 • призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;
 • присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 • забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;
 • здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;
 • здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;
 • розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 • приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 • виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;
 • створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

8.3. інші повноваження:

 • представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
 • може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними  закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1. Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або директором департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
 2. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 3. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується  головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії  оформляються наказами начальника відділу освіти.
 4. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
 5. З метою забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти району   відділом  освіти утворюються структурні підрозділи, а саме:
  • районний методичний кабінет;
  • централізована бухгалтерія;
  • група централізованого господарського обслуговування;
  • логопедичні пункти.
 6. Районний методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування, логопедичні пункти діють відповідно до власних положень, що затверджуються начальником відділу освіти. Кількісний та чисельний склад  структурних підрозділів визначаються начальником відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
 7. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Начальник відділу                                           Л.Я.Губиш                

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора